Công cụ ATBM

Để tăng cường năng lực của nhóm ứng cứu sự cố mạng, máy tính VNPT-CERT tại các đơn vị, Tập đoàn đã thực hiện trang bị các công cụ bảo mật chuyên nghiệp thường xuyên được sử dụng và ban hành tới các đơn vị theo công văn 5057A/VNPT-IT&VAS.

Danh sách công cụ bao gồm:

  1. Các công cụ rà quét, đánh giá:
  • Công cụ Acunetix: giải pháp rà quét lỗ hổng website.
  • Công cụ Cyclone: giải pháp rà quét lỗ hổng cơ sở dữ liệu.
  • Công cụ Nessus Manager: giải pháp rà quét lỗ hổng hệ điều hành.
  1. Các công cụ khôi phục, phục hồi dữ liệu:
  • Công cụ Icare Recovery Pro: giải pháp khôi phục, phục hồi dữ liệu.