Hướng dẫn sử dụng công cụ TeslaDecoder để giải mã các tệp tin bị mã hóa bởi Teslacrypt

By | 8:52 am | 23/05/2016

Bước 1: Tải file TelaDecoder tại đường dẫn này, và chạy tệp tin TeslaDecoder.exe

TeslaDecoder

TeslaDecoder

Bước 2: Bấm Set Key và chọn phần mở rộng của file bị mã hóa. Nếu file bị mã hóa có tên giống file gốc, chọn <as original>

Select Encrypted Extension

Select Encrypted Extension

Sau khi chọn xong phần mở rộng, bấm Set Key như hình dưới

Press the Set Key Button

Press the Set Key Button

Decryption key được load trong chương trình

Decryption Key Set

Decryption Key Set

Bước 3: Khóa giải mã đã được nạp, có thể giải mã một thư mục cụ thể hoặc quét toàn bộ ổ đĩa.

  • Để giải mã một thư mục cụ thể, chọn nút Decrypt folder.
  • Để giải mã toàn bộ các file trong máy tính, chọn  Decrypt all.

Sau khi chọn các nút trên, TeslaDecoder sẽ hỏi có muốn ghi đè bằng các file giải mã không.

Để an toàn, không nên ghi đè tránh trường hợp hỏng file nếu giải mã không thành công.

Bước 4: Khi  giải mã xong, TeslaDecoder sẽ hiển thị tóm tắt các kết quả thực hiện. (thư mục giải mã, số file đã được giải mã, log file …)

TeslaDecoder Finisher

TeslaDecoder Finisher