Tag Archives: apache

Apache Tomcat phát hành phiên bản khắc phục lỗ hổng RCE (CVE-2017-12617)

Apache Tomcat là một Java Servlet được phát triển bởi Apache Software Foundation (ASF). Tomcat thực thi các ứng dụng Java Servlet và JavaServer Pages (JSP) từ Sun Microsystems, và cung cấp một máy chủ HTTP cho ngôn ngữ Java thuần túy. Lỗ hổng RCE (CVE-2017-12617) được phát hiện trong Apache Tomcat là do phần… Read More »