Tag Archives: OpenSURE

Bản vá cho lỗ hổng leo thang đặc quyền trong n_hdlc Linux

Race Condition là khi 2 tiến trình khác nhau cần phải thực hiện các nhiệm vụ của chúng trên cùng một tài nguyên. Các tiến trình cần phải tuân theo đúng trình tự (correct sequence). Tiến trình 1 cần thực hiện nhiệm vụ của nó trước khi tiến trình 2 truy cập đến cùng một tài… Read More »