Tag Archives: tổng

Tổng hợp tài nguyên để tìm mã khai thác trong quá trình kiểm thử bảo mật

Trong quá trình đánh giá bảo mật, kiểm thử hoặc học tập, cài đặt LAB, hoặc đánh giá mức độ rủi ro, chúng ta thường phải tìm mã khai thác. Bài viết này sẽ giới thiệu một số tài nguyên và phương pháp tìm mã khai thác trong quá trình kiểm thử bảo mật. Lưu… Read More »